Parkinson Betegek Egyesülete - Pécs “Egymást támogatva minden könnyebb!”

Alapszabály

| |

                                                                 ALAPSZABÁLY

 

Az Egyesület Közgyűlése, figyelemmel arra, hogy a tagok a már korábban megalakított és működő egyesületet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénynek (Ptk.) megfelelően kívánják  működtetni, ennek, továbbá az egyesület közhasznú jogállásának fenntartása érdekében az alábbi, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt fogadta el.

 

                                                           I.

 

              Az egyesület elnevezése, székhelye,alakulásának időpontja

 

1.  Az Egyesület neve: Parkinson Betegek Egyesülete

                      

2.  Az Egyesület székhelye: 7623 Pécs, Rét u. 2.

Pécsi Tudományegyetem Neurológiai Klinika

3.  Alakulás időpontja: a Közgyűlés jegyzőkönyvéből is kitűnően: 2004. év május hó 6. napja

4.  Az egyesület működése kiterjed az egész ország területére.

5. Az egyesület honlapja (közleményeinek internetes elérhetősége):  www. pecsparkinson.hu

 

                                                           II.

                                                                                                                                                                                     Az Egyesület célja és működésének formája:

1. Az Egyesület célja:

A Parkinson -betegek, illetve az idegrendszeri eredetű, mozgászavarban szenvedő betegek összefogása, koordinálása.

Szakorvosi háttér bevonásával az érintettek folyamatos tájékoztatása a kezelések legújabb eredményeiről. A hozzátartozók részére mentális segítségnyújtás a betegek és a betegség megértéséhez.

Speciális tornák szervezése gyógytornászok bevonásával. Szellemi foglakozások, összejövetelek, kirándulások, különféle baráti találkozók szervezése sorstársasság kialakításának érdekében, mert bizonyított tény, hogy a betegség pszichikai elviselésében nagy segítség a közösségi élmény átélése. A legtöbb beteg visszahúzódó, önmagába forduló, ez pedig az indokolatlan állapot romlások fő kiváltója.

A Parkinson – betegek társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése.

2. Az 1-es pontban szereplő célok teljesítése érdekében az Egyesület az alábbi közhasznú tevékenység megvalósítását vállalja:

– az életvitellel, betegséggel, annak testi-lelki kezelésével kapcsolatos előadásokat, tájékoztatókat, szellemi műhelyeket baráti találkozókat, kirándulásokat és egyéb közösségi programokat szervez.

– mentális segítségnyújtást szervez a betegek és hozzátartozók részére

-speciális tornákat, fizikai-szellemi rehabilitációs lehetőségeket szervez gyógytornászok bevonásával

3. Az Egyesület közhasznú tevékenységét az alábbi közfeladathoz kapcsolódóan végzi.

– Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv. 35. § (1) és (2) e) alapján.

4. Az Egyesület a bírósági nyilvántartásba vételével közhasznú jogállású szervezetként működik.

5. Az Egyesület működése és a működés keretében nyújtott szolgáltatásai nyilvánosak, és azok bárki által megismerhetőek és igénybe vehetők. (2011. évi CLXXV. tv. 34. § (1) a. A szolgáltatásokról és azok igénybevételének módjáról a nyilvánosságot tájékoztatni kell, a nyilvánosságra hozatal módjai: közösségi összejövetelek, internetes honlap.

Az Egyesület működésével kapcsolatos iratokba bárki betekinthet az egyesületi Titkárral előzetesen egyeztetett időpontban, illetve az éves közhasznúsági mellékletből saját költségére másolatot készíthet.

6. Az Egyesület a Közgyűlés által elfogadott beszámolóját és közhasznúsági mellékletét köteles az adott üzleti év mérlegforduló napját követő 5. hónap utolsó napjáig letétbe helyezni és saját honlapján közzétenni a 2011. évi CLXXV. tv. 30.§ (1) és (4) alapján.

7. Az Egyesület vállalkozási tevékenységet nem végez.

8. Az Egyesület működése során közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, a szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. (2011. évi CLXXV. tv. 34.§ (1) d.) Országgyűlési képviselőjelöltet, megyei és fővárosi önkormányzati képviselőjelöltet nem állíthat, nem támogathat.

            III.

                                                                       A./

 

                                                           Az Egyesület Tagsága

 

1./ A tagsági viszony keletkezése:

 

a./ Az Egyesületnek tagja lehet egyrészt minden olyan nagykorú természetes személy magyar és külföldi állampolgár, aki nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától, ha az Alapszabályban foglaltakat elfogadja és azok megvalósításáért tenni kész. A felvételt kérő kérelmét az Elnökségnek nyújtja be, amelyben nyilatkozatot kell tennie arra vonatkozóan, hogy az Egyesület létesítő okiratát (Alapszabályát) ismeri és annak céljait, szellemiségét, értékrendjét és kialakult szokásait magára  nézve kötelezőnek fogadja el.

 

b./ Az Egyesületbe való belépés önkéntes, a tagfelvétel jogát a közgyűlések közötti időszakban az Elnökség gyakorolja a Közgyűlés utólagos tájékoztatási kötelezettsége mellett. Az Elnökség az Egyesület tagjairól nyilvántartást vezet.

 

c./ A tagsági viszony a jelentkező írásbeli belépési nyilatkozatának az Elnökség által elfogadott döntése után keletkezik, melyről a jelentkezőt írásban kell értesíteni.

 

d./ A tagsági viszony létesítéséhez szükséges a tagsági díj befizetésének vállalása és az első évi tagdíj befizetése, míg a tagsági viszony fenntartásához a tagdíj folyamatos rendezése szükséges.

 

e./ A tagsági díj összegét az Elnökség javaslatára a Közgyűlés határozza meg és módosítja.

 

f./ A tagsági viszony létrejötte a tagi nyilvántartásba való rögzítéssel valósul meg.

 

2./ A tagsági viszony formái:

 

Az egyesületnek csak „rendes” tagsága van. A továbbiakban tagság alatt rendes tagság értendő.

 

 

                                   B./

 

                                               A tagok jogai és kötelességei

 

1./ Az Egyesület tagjai az Egyesület tartozásáért saját vagyonukkal nem tartoznak felelősséggel, csupán erkölcsi és a tagsági díj befizetésével kapcsolatos felelősséggel.

 

2./ Az egyesületi tagok főbb jogai:

 

– részt vehet az Egyesület tevékenységében és rendezvényein.

 

– az Egyesület működésével kapcsolatban javaslattal élhet

 

– választhat és választható az Egyesület szerveibe

 

– tanácskozási joggal részt vehet az Elnökség ülésein. Az egyesület tagjai a közgyűlésen – teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás alapján – meghatalmazott képviselő útján is részt vehetnek, és gyakorolhatják tanácskozási, illetve szavazati jogukat.

 

– az Egyesület működésével kapcsolatos iratokba bármely regisztrált tag betekinthet az egyesületi Titkárral előzetesen egyeztetett időpontban, illetve az éves közhasznúsági mellékletből saját költségére másolatot készíthet

 

– munkacsoportokat és tagozatokat hozhat létre

 

– az Egyesület Közgyűlése által hozott jog- vagy alapszabálysértő határozat hatályon kívül helyezése iránt keresetet indíthat. A határozat hatályon kívül helyezése iránt attól az időponttól számított harminc napon belül lehet keresetet indítani a jogi személy ellen, amikor a jogosult a határozatról tudomást szerzett vagy a határozatról tudomást szerezhetett volna. A határozat meghozatalától számított egyéves, jogvesztő határidő elteltével per nem indítható. A határozat hatályon kívül helyezése iránti per megindításának a határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs. A bíróság indokolt esetben a felperes kérelmére a határozat végrehajtását felfüggesztheti.

 

3./ Az egyesületi tagok főbb kötelezettségei:

– az Alapszabály önmagára nézve kötelező elismerése

– az elfogadott célok és feladatok megvalósításában való közreműködése

– az önként vállalt feladatok maradéktalan teljesítése

– a tagok tagdíj befizetési kötelezettséggel bírnak

                                                                      

C./

 

                                               A tagsági viszony megszűnése

 

1./ A tagsági jogviszony megszűnése:

a) a tag kilépésével;

b) a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával;

c) a tag kizárásával;

d) a tag halálával

a./  A tag tagsági jogviszonyát az egyesület képviselőjéhez intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti.

b./ Ha az alapszabály a tagságot feltételekhez köti, és a tag nem felel meg ezeknek a feltételeknek, az egyesület a tagsági jogviszonyt harmincnapos határidővel írásban felmondhatja. A felmondásról az egyesület közgyűlése dönt.

c./ A tagnak jogszabályt, az egyesület alapszabályát vagy közgyűlési határozatát súlyosan vagy ismételten sértő magatartása esetén – bármely egyesületi tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére – a taggal szemben kizárási eljárás folytatható le, különösen ha a tag valamely, az egyesületi tagságból eredő kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi, így különösen: ha a három hónapnál régebben lejárt esedékességű tagdíjat – póthatáridőt tűző, és az ismételt mulasztás jogkövetkezményeire kifejezetten felhívó – írásbeli felszólításra sem fizette be; illetőleg ha az Egyesület céljával, szellemiségével vagy az Alapszabállyal össze nem egyeztethető magatartást tanúsít.

Az alapszabály e magatartásokra más lehetséges jogkövetkezményt nem állapít meg.

Az Elnökség dönt első fokon a tagkizárás ügyében, másodfokon az Egyesület Közgyűlése jár el.

 

A kizárási eljárást első fokon  az elnökség folytatja le. Az eljárás megindítását bármely tag vagy bármely egyesületi szerv írásban kezdeményezheti, a tudomására jutott tények és körülmények részletezésével, illetve a rendelkezésre álló bizonyítékok megjelölésével, csatolásával. Az eljárás megindításáról az elnökség dönt. Az eljárás alá vont taggal az eljárás megindítását és az ellene felhozott okokat, annak bizonyítékait közölni kell, továbbá lehetőséget kell biztosítani számára, hogy védekezését és bizonyítékait előadja. A tag az eljárás során jogi képviselőt is igénybe vehet. A tagot az Elnökség kizárást tárgyaló ülésére meg kell hívni, és itt is lehetőséget kell adni számára, hogy védekezését megfelelően előadhassa. Az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az eljárás alá vont személy.

A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A kizáró határozatot a taggal közölni kell.

A kizárt tag a kizárással kapcsolatos határozat ellen a határozat kézhezvételétől számított tizenöt napon belül az Egyesület Közgyűléséhez fellebbezéssel élhet. A fellebbezésben meg kell jelölni, hogy a kizáró határozat megváltoztatását milyen okból kívánja [jogszerűtlenség, ideértve az alapszabály sérelmét is, illetve megalapozatlanság], és köteles az erre vonatkozó bizonyítékait megjelölni. A közgyűlés összehívására jogosult személy köteles az egyesület közgyűlését a fellebbezés megtárgyalására legkésőbb 30 napon belül összehívni. A tag védekezésének és részvételének lehetőségét a közgyűlésen is biztosítani kell, azzal, hogy a határozat meghozatala során az érintett tag a kérdésben nem szavazhat. A taggal a közgyűlés határozatát írásban közölni kell. A határozatnak tartalmaznia kell a kizárás indoklása körében az annak alapjául szolgáló okokat, tényeket, illetve azok bizonyítékait. A határozatnak tovább tartalmaznia kell az igénybe vehető jogorvoslatról szóló pontos és kifejezett tájékoztatást.

 

 A tag tagsági jogviszonya kizárás esetén a következő időpontokban szűnik meg:

–  az Elnökség döntése esetén a kézhezvételtől számított 15 napos fellebbezési határidő leteltét követő napon,

– fellebbezés esetén, a közgyűlés kizárást helybenhagyó  határozatának meghozatalával.

A kizárt tag kérheti a bíróságtól a kizáró határozat hatályon kívül helyezését. A határozat hatályon kívül helyezése iránti per megindításának a határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs.  A határozat hatályon kívül helyezése iránt attól az időponttól számított harminc napon belül lehet keresetet indítani az egyesület ellen, amikor a kizárt tag a határozatról tudomást szerzett vagy a határozatról tudomást szerezhetett volna. A határozat meghozatalától számított egyéves, jogvesztő határidő elteltével per nem indítható.

 

                                                                       IV.

 

                                   Az Egyesület vagyona és gazdálkodása

 

1./ Az Egyesület vagyona és pénzügyi eszközei:

 

a./ Tagdíj: A tagdíj évi 2000- azaz Kettőezer Ft.

Befizetési határidő; két részletben, március 15-ig és szeptember 15-ig.

 

b./ A Személyi Jövedelemadó 1%-os felajánlása.

c./ Adományból,pályázatból származó támogatást

d./ A tagok tagdíjon felüli felajánlásai.

 

 

2./ Az Egyesület saját vagyonával önállóan gazdálkodik. A rendelkezésre álló anyagi javakat a jelen Alapszabály II. fejezet 1./ pontjában részletezett célokra használhatja fel.

 

A tagsági díjakat az Egyesület elsősorban fenntartási, ügyviteli, adminisztratív költségek megfizetésére használja fel.

 

Az Egyesület céljának megvalósítása érdekében támogatókat keres, az elfogadott támogatást a lehető leghatékonyabban és legrövidebb időn belül az elérni kívánt cél támogatására, elősegítésére fordítja.

 

Az egyesület pénzeszközeit bankszámlán köteles tartani.

 

3./ Az Egyesület jogosult akár a tagok közül, akár kívülálló személyt pénzügyi, gazdasági teendők ellátásával megbízni. Ezen személy részére díjazás állapítható meg, melyről az Elnök dönt.

 

4./ Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, és azt csak az egyesület Alapszabályában meghatározott tevékenységre fordíthatja.

 

5./ Az  egyesület az államháztartástól, illetve annak alrendszereitől támogatásban részesülhet az erre irányadó szabályok szerint.

 

6./ A vezető tisztségviselők, valamint közeli hozzátartozóik a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével-  az egyesület célja szerinti juttatásban nem részesülhetnek.

 

7./ Váltó, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapír nem bocsátható ki, az Egyesület az államháztartás alrendszereitől kapott esetleges támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel.

 

8./ Az egyesületnek a cél szerinti tevékenységből származó bevételeit és ráfordításait a mindenkor hatályos számviteli szabályok szerint elkülönítetten kell nyilvántartania. Az egyéb nyilvántartásokra a reá irányadó könyvvezetési szabályokat kell alkalmaznia.

 

 

                        V.

 

                                                   Az Egyesület szervezete:

 

                                                                       A./

                       

                                                               Közgyűlés

 

1./ Az Egyesület döntéshozó szerve a Közgyűlés.

 

A Közgyűlés szükség szerint de évente legalább egy alkalommal ülésezik. Összehívásáról az elnök akadályoztatása esetén az általa kijelölt egy elnökségi tag gondoskodik; a Közgyűlési ülés napirendjét is tartalmazó, az ülés helyére és időpontjára szóló írásbeli meghívónak az ülést megelőzőleg legalább tizenöt nappal történő megküldése útján.

 

Kötelező a közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha

a) az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;

b) az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy

c) az egyesület céljainak elérése veszélybe került.

Az (1) bekezdés alapján összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni.

Össze kell hívni a Közgyűlést akkor is, ha azt a tagok legalább 1/3-a írásban kéri, illetőleg ha azt a Bíróság elrendeli.

 

 

 

2./ Részvételre jogosultak: a tagnyilvántartásban rögzített,tagsági jogviszonnyal rendelkező tagok.

 

3./ A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

 

-az Alapszabály megállapítása, elfogadása,módosítása.

 

-a tisztségviselők megválasztása illetve visszahívása.

 

-az Egyesület feloszlásának kimondása

 

-az Egyesület éves beszámolójának jóváhagyása (egyszerű szótöbbséggel történő határozathozatallal).

 

-az Egyesület munkaprogramjának jóváhagyása.

 

-az évi tagdíj megállapítása

 

-a költségvetés megállapítsa és a költségvetési elszámolás (zárszámadás) elfogadása

 

-az Elnökség évi beszámolójának (az Egyesület helyzetéről, végzett tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, stb.) megtárgyalása és elfogadása.

 

-a közhasznúsági melléklet elfogadása.

 

-az Egyesület más egyesülettel való egyesülésének, abból történő kiválásának kimondása.

 

-döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket az Alapszabály a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal

 

4./ A Közgyűlés – eltérő rendelkezés hiányában –  határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, szavazategyenlőség esetén a kérdést ismételten szavazásra kell bocsátani. Ha az újbóli szavazás ismét szavazategyenlőséget mutat, a kérdést elvetettnek kell tekinteni. A  közgyűlés a tisztségviselőket (vezetőket) titkos szavazással választja meg. A Közgyűlés a titkos szavazás lebonyolítása céljából 3 fős jelölő és szavazatszedő bizottságot választ.

Az egyesület alapszabályának módosításához, az egyesület egyesüléséhez és szétválásához a közgyűlés háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. Az egyesületi tag kizárására vonatkozó elnökségi döntés elleni fellebbezés elbírálásához a közgyűlés  kétharmados szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

5./ A Közgyűlés határozatképes, ha azon a regisztrált tagság legalább 50%-a, plusz egy fő jelen van. Ha a határozatképesség hiánya miatt a Közgyűlést el kell halasztani, megismételt közgyűlésnek van helye az eredeti meghívóban meghatározott időpontban, helyen, változatlan napirendi pontokkal. A megismételt Közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, abban az esetben, ha a távolmaradás jogkövetkezményeire a tagok figyelmét az eredeti meghívóban kifejezetten felhívták.

 

6./ A Közgyűlésen a tagok tanácskozásai, indítványozási és szavazati joggal, a meghívottak csak tanácskozási és indítványozási joggal vesznek részt.

 

7./ A Közgyűlés titkos szavazással, egyszerű szótöbbséggel 5 éves időtartamra választja meg az Egyesület Elnökségét.

 

Elnökségi tag (vezető tisztségviselő) az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.

 

A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.

 

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.

 

 Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.

 

Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

 

 

Az elnökségi tagok megbízatása megszűnik:

 

a)  a megbízás időtartamának lejártával;

 

b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével;

 

c) visszahívással;

 

d) lemondással;

 

e) a vezető tisztségviselő halálával

 

f) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;

 

g) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.

 

 

Lemondási szándékát az érintett tag köteles írásban bejelenteni a a Közgyűlésnek. A lemondás a Közgyűlés részére történt bejelentéssel egyező időpontban hatályos.

 

A visszahívásról a tagság 1/3-ának kezdeményezésére a Közgyűlés dönt. A Közgyűlés visszahívhatja azt az Elnökségi tagot, aki az Egyesület céljával, szellemiségével  vagy az Alapszabállyal össze nem egyeztethető magatartást tanúsít, vállalt feladataiból, felelősségéből fakadó kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi. A visszahívással kapcsolatos döntést a közgyűlés soros-, vagy rendkívüli ülésén- mely utóbbit 5 napon belüli időpontra kell összehívni-, hozza meg. A rendkívüli ülés összehívása, határozatképessége és határozathozatala a V. B./2./b/ pont szerint történik. A  visszahívásról hozott közgyűlési döntésről az érintettet  írásban kell értesíteni.

 

Az eljárás alá vont elnökségi taggal az eljárás megindítását és az ellene felhozott okokat, annak bizonyítékait közölni kell, továbbá lehetőséget kell biztosítani számára, hogy védekezését és bizonyítékait előadja. Az eljárás alá vont az eljárás során jogi képviselőt is igénybe vehet. Az eljárás alá vont elnökségi tag számára a visszahívást tárgyaló közgyűlésen lehetőséget kell adni,  hogy védekezését megfelelően előadhassa. A határozat meghozatala során az érintett elnökségi tag a kérdésben nem szavazhat.

Az eljárás alá vont elnökségi  taggal a közgyűlés visszahívást tartalmazó határozatát írásban közölni kell. A határozatnak tartalmaznia kell a visszahívás indoklása körében az annak alapjául szolgáló okokat, tényeket, illetve azok bizonyítékait. A határozatnak tovább tartalmaznia kell az igénybe vehető jogorvoslatról szóló pontos és kifejezett tájékoztatást.

8./ A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet az Elnök és  a jegyzőkönyvvezető ír alá és két jelen volt tag hitelesíti.

 

9./ A Közgyűlés ülései nyilvánosak.  A Közgyűlés üléseit az Elnök, akadályoztatása esetén a Titkár vezeti. Az Elnök a Titkár útján gondoskodik az ülések sikeres lebonyolítása feltételeiről és a közgyűlés határozatainak végrehajtásáról.

 

10./ A Közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján

 

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

 

b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

 

Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

(2011.évi CLXXV.tv.38§.(1) és (2))

 

11./ A Közgyűlés döntéseiről nyilvántartást kell vezetni. A Közgyűlés ülése jegyzőkönyve és a nyilvántartás elkészítéséről az Egyesület Titkára gondoskodik. A jegyzőkönyv tartalmazza a megjelent egyesületi tagok, a meghívottak nevét, a tárgyalt napirendi pontokat, a tanácskozás lényegét, a szavazás számszerű eredményét, a döntést támogatók és ellenzők számarányát (ha lehetséges személyét), továbbá a hozott döntést. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell:

 

-a döntés számát, időpontját, hatályát

 

-a döntés tartalmát

 

-a szavazati arányt

 

-a döntés közlésének, nyilvánosságra hozatalának módját

 

12./ A közgyűlési határozatot az érintettekkel írásban kell közölni. A nyilvánosságot is érintő közgyűlési határozatokat, az éves beszámolót, közhasznúsági mellékletet az Egyesület honlapján kell közzétenni. Az Elnök köteles a Közgyűlés által meghozott határozatokat a Határozatok Könyvébe behelyezni. A Határozatok Könyve oly módon tartalmazza a határozatokat, hogy abból a Közgyűlés döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható.

 

13./ Az Egyesület évente köteles beszámolót és közhasznúsági mellékletet készíteni.

 

14./ A Közgyűlés működése az egyesület körüli ügyviteli teendőket, különös tekintettel az éves közhasznúsági melléklet elkészítésére, az Egyesületi Titkár látja el.

 

15./ Vezető tisztségviselők összeférhetetlensége:

 

(1) A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt- annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig-,

a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,

b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,

c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletelzárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletelzárást helyettesítő bírságot szabott ki,

d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.

 

(2) A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. (2011. évi CLXXV. tv. 39..§ (1) és (2))

 

                                                              B./

 

                                                     Az Elnökség

 

1./ Az Elnökség a Közgyűlés által meghatározott létszámú és általa megválasztott testületi szerv, amely az Alapszabály alapján működik. A tisztségviselőket a Közgyűlés választja 5 éves időtartamra titkos szavazással, egyszerű szótöbbséggel.

 

2./ Az Elnökség összetétele, működése:

 

a./ Elnök: Péterné Sárvári Erzsébet (7775 Kislippó, Kossuth utca 9.)

 

     Elnökhelyettes: Pusch Józsefné (7623 Pécs, Zöldellő  utca.22.)

 

     Titkár: Markworth-Droznyik Éva (7627 Pécs, Wass Albert utca 14.)

 

b./ Az Elnökség szükség szerint, de évente legalább egyszer ülésezik. Az ülést az Elnök illetve akadályoztatása esetén a Titkár hívja össze és vezeti le. Az elnökségi ülésnapirendjét is tartalmazó, az ülés helyére és időpontjára szóló írásbeli meghívót az ülést megelőzőleg legalább 15 nappal meg kell küldeni az Elnökség tagjainak.

 

Bármely, az Elnökség döntésében érdekelt egyéb személyt, szervet az ülésre lehetőség szerint külön is meg kell hívni.

 

-Az Elnökség ülései nyilvánosak.

 

-Az Elnökségi ülés akkor határozatképes, ha valamennyi tagját az ülés időpontjáról, legalább 15 nappal előtte értesítették és az Elnökség tagjainak több, mint a fele (2 fő) jelen van. Az Elnökség egyszerű szótöbbséggel határoz. 2 jelenlévő esetében egyhangú szavazatra van szükség az adott kérdés eldöntéséhez.

 

-Az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján

 

a./ kötelezettség vagy felelősség alól mentesül vagy

 

b/ bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

 

Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

(2011.évi CLXXV.tv.38§.(1) és (2))

 

 

-Az Elnökség üléséről jegyzőkönyvet-melyet az Egyesület elnöke és az Egyesület titkára ír alá-, a hozott döntésekről nyilvántartást  kell vezetni. Az Elnökség ülése jegyzőkönyve és a nyilvántartás elkészítéséről a Titkár gondoskodik. A jegyzőkönyv tartalmazza a megjelent egyesületi tagok, a meghívottak nevét, a tárgyalt napirendi pontokat, a tanácskozás lényegét, a szavazás számszerű eredményét, a döntést támogatók és ellenzők számarányát (ha lehetséges személyét), továbbá a hozott döntést. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a döntés számát, időpontját, hatályát, a döntés tartalmát, a szavazati arányt, a döntés közlésének, nyilvánosságra hozatalának módját.

 

Az Elnökség határozatairól az Elnök az érintetteket 8 munkanapon belül igazolható módon értesíti.

 

Az Elnökséget össze kell hívni akkor is, ha a tagok egyharmada-az ok és cél megjelölésével- kívánja.

 

3./ Az Egyesület Elnökségének fő feladatai:

 

a./ Az Egyesület éves munkaprogramjának elkészítése

 

b./ A Közgyűlés összehívása

 

c./ Két Közgyűlés között az Egyesület tevékenységének irányítása

 

d./ Regisztrálja a tagokat

 

e./

 

f./ Felel az Egyesület vagyonának gondos kezeléséért

 

g./ Gondoskodik az egyesületi rendezvények, előadások előkészítéséről, megszervezéséről, lebonyolításáról

 

h./ A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe nem utalt egyéb kérdésekben az Elnökség dönt

 

i./ Az Elnökség a két Közgyűlés közötti időszakban, az éves programban meghatározott időben üléseket szervez az Egyesületi tevékenység folyamatos biztosítására

 

j./ Az Elnökség gondoskodik az Egyesület pénzügyi, gazdasági ellenőrzéséről, s ennek eredményeiről beszámol a Közgyűlésnek.

 

k./ Az Elnökség meghatározza a pénzkezelési, utalványozási, könyvelési feladatok ellátásának módját.

 

l./ Az Elnökség ügyel arra, és felel azért, hogy az Egyesület működése ne sértse a jelen Alapszabály II.8./ pontjában foglalt,az Egyesület politikai semlegességét biztosító tilalmakat.

 

4./ Az Elnök jogai és kötelezettségei:

 

– Az Elnök képviseleti joga önállóan

 

– Elnököl a Közgyűlésen, elnökségi ülésen

 

– Összehívja az elnökségi ülést és gondoskodik  az Elnökség határozatainak végrehajtásáról

 

– A Közgyűlést bármikor összehívhatja

 

– Bankszámla feletti rendelkezési joggal bír

 

– A tagság pénzéről a kezelőket elszámoltatja

 

– A kiadások számláit ellenőrzi

 

– Megbízólevél kiadása pénzügyek ellenőrzéséhez

 

– Harmadik személyekkel való szerződések megkötése

 

– A tagság észrevételeit mindenkor figyelembe kell venni, a közgyűlés határozatainak megfelelően kell az intézkedéseket megtennie

 

– A tagságtól illetve harmadik személyektől bármely címen befolyt összeg kezelését, illetve felhasználását  ellenőrizni kell

 

-Az Egyesület tevékenysége során keletkezett dokumentációk ellenőrzése

 

5./ Az Elnökhelyettes jogai és kötelezettségei:

 

Helyettesíti az Elnököt annak akadályoztatása esetén, meghatalmazott képviseleti joggal

 

6./ A titkár jogai és kötelezettségei:

 

– végzi az Egyesület adminisztratív teendőit és egyéb munkáit az Elnök által meghatározott körben

 

– kezeli az Egyesület okmányait, iratait, nyilvántartásait, beleértve a /napra kész/ tagnyilvántartást is

 

– végzi az Egyesület írásbeli teendőit

 

– szerkeszti a Közgyűlés és az Elnökség jegyzőkönyveit

 

– előkészíti a törvényben meghatározott módon a közhasznúsági mellékletet

 

– Megbízólevél kiadása más egyesületekkel való kapcsolattartás céljából

 

7./ Utalványozási jog:

 

Az Egyesület bankszámlája feletti rendelkezési joggal az Elnök bír.

           

                                                                       VI.

 

1./ Az Egyesület választott vezetői, tisztségviselői tevékenységüket társadalmi munkában látják el.

 

2./ Az Egyesület a közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles esedékes köztartozásait rendezni, illetőleg közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéséből eredő kötelezettségeit időarányosan teljesíteni. Az Egyesület,képviselője útján, hatvan napon belül köteles kérni a közhasznú jogállás törlését, ha a működése a közhasznú szervezetekről szóló hatályos jogszabályi rendelkezésekben foglalt feltételeknek nem felelt meg.

 

3./ A közhasznú nyilvántartásba vétel törléséről a bíróság jogosult határozatot hozni.

 

4./ Felügyelő szervezetet a  közgyűlés nem választ, mert az egyesület éves bevétele az 5 millió forintot nem haladja meg, és ezért ilyen szerv létrehozása nem kötelező.

 

VII.

 

                                               Az Egyesület megszűnése

 

Jogutódlással történő megszűnés

Egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet és csak egyesületekre válhat szét.

A jogutód nélküli megszűnés okai

A jogi személy jogutód nélküli megszűnésének általános esetein túl az egyesület jogutód nélkül megszűnik, ha

a) az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg; vagy

b) az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt.

            VIII.

 

                                         Záró rendelkezések

 

1./ Az egyesület működésével kapcsolatos jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény  rendelkezései, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi. CLXXV. törvény rendelkezései az irányadók.

 

2./ Jelen Alapszabályt a Parkinson Betegek Egyesülete 2017. június 27. napján megtartott Közgyűlésén jelenlévők megtárgyalták, egyhangúlag elfogadták és aláírták lásd:jelenléti ív)

 

Alulírott képviselő igazolom, hogy a jelen egységes szerkezetbe foglalt alapszabály szöveg megfelel a létesítő okirat – módosítások alapján kialakult – hatályos tartalmának. Jelen egységes szerkezetbe foglalás során az alapszabály II/2-3,  III/C, IV. 1.a., V/A. V/B.2. fejezetei változnak.

 

Pécs, 2017. június 27.

 

 

 

Péterné Sárvári Erzsébet 

az Egyesület elnöke                                                  

 

 

 

Ellenjegyzem Pécs, 2017. június 27.: Dr. Herendi Zsuzsanna

ügyvéd

Ellenjegyzett ASZ 20170627